De website https://datastamps.com is eigendom van Datastamps.

Maatschappelijke zetel:
Rostal 15, 2288 Bouwel, België
Telefoonnummer: +32 (0) 14 50 10 96
E-mailadres: info@datastamps.com
Ondernemingsnummer: BE 08 737 592 71

Onderstaande punten vormen samen de juridische voorwaarden voor het gebruik van de website van Datastamps. Voor informatie over mogelijke betaalwijzen, portkosten, levertermijnen en dergelijke, verwijzen we graag door naar de sectie ‘Veelgestelde vragen’. Vraag nog niet beantwoord? Neem contact op met ons.

Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds Datastamps, Rostal 15. 2288 Bouwel, BE 08 737 592 71 en anderzijds eenieder die gebruik maakt van de website van Datastamps (hierna ‘de gebruiker’ genoemd). Door zijn bezoek aan de website bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

Voorwaarden voor verkoop via internet

Een onlinebestelling veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn. Datastamps behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een gebruiker om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst.

Een onlinebestelling wordt door Datastamps pas aanvaard als de gebruiker zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd. De prijzen van artikelen aangeduid op de website zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.De prijzen waaraan Datastamps artikelen aanbiedt, kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

Artikelen worden op kosten van de gebruiker (of anders aangegeven) verzonden naar het door de gebruiker aangegeven adres , wereldwijd. De door de gebruiker te betalen verzendkosten worden duidelijk aangegeven vooraleer de gebruiker de bestelling definitief plaatst.

Indien – door omstandigheden buiten onze wil om – artikelen uiteindelijk niet door Datastamps geleverd kunnen worden binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na de bestelling, zal Datastamps de gebruiker hiervan op de hoogte brengen via mail op het door de gebruiker opgegeven mailadres. In dit geval kan de gebruiker ervoor kiezen de bestelling te annuleren. Datastamps zal dan het door de gebruiker voor dit artikel reeds betaald bedrag terugbetalen. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. Datastamps kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige) levering.

De gebruiker heeft vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om af te zien van zijn aankoop. De gebruiker kan dit recht uitoefenen door de goederen (in onaangeroerde staat), zeer degelijk verpakt en voorzien van de factuur, en na Datastamps hiervan via de op de website aangegeven communicatiekanalen op de hoogte te hebben gebracht, terug te zenden naar Datastamps, Rostal 15, 2288 Bouwel, België. Op voorwaarde dat de artikelen nog in perfecte staatzijn, zal Datastamps de artikelen terugbetalen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de retour.

De gebruiker is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen redelijke termijn aan Datastamps te melden. Klachten zullen door Datastamps in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen 7 kalenderdagen nadat het voorwerp van de klacht zich bij de gebruiker heeft voorgedaan. Enkel schriftelijke klachten zullen door Datastamps worden aanvaard (e-mail of aangetekend schrijven): datastamps@datastamps.be of Datastamps, Rostal 15, 2288 Bouwel, België. In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van Datastampssteeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.

De gebruiker en Datastamps aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen. Zo zullen e-mails afkomstig uit de geïnformatiseerde registers van Datastamps door partijen worden aanvaard als bewijs.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en structuur van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Datastamps of rechthoudende derden. Deze website is eigendom van Datastamps, Rostal 15, 2288 Bouwel.

Verzending en levertermijn

Alle orders worden afzonderlijk verzonden. Het is niet mogelijk om verschillende orders te combineren in één zending, enkel wanneer de bestellingen op dezelfde werkdag aangekocht worden kunnen ze nog samen verzonden worden. U krijgt dan een kortingscode ten bedrage van de extra verzendkosten.

Uw bestelling word zo snel mogelijk verzonden. Innormale omstandigheden binnnen de 5 dagen. Bij aangetekende verzending word de Track & Trace code naar U verzonden.

Periode tussen verzending door Datastamps en levering kan sterk verschillen en is afhankelijk van bezorgdiensten. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. In principe vindt verzending via Bpost plaats.

Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van aflevering aan u, op u over, mits u de keuze ‘aangetekende verzending’ tijdens het afrekenproces gebruikt.

Tijdens het afrekenproces kunt u desgewenst kiezen voor een goedkopere verzendmethode, dit houdt wel in dat het risico ter zake van de producten in dat geval op u over gaat op het moment van aflevering van het pakket door Datastamps aan Bpost.

Indien de klant de geen aangetekende verzendwijze kiest worden claims op PayPal betalingen niet gehonoreerd als de zending zoek raakt in de post.

In het geval dat u niet het juiste adres vermeld heeft op het moment van versturen van uw bestelling, gaat het risico ter zake van de goederen altijd op u over op het moment van onze bezorging bij Bpost, ongeacht de verzendkeuze.

Beperking van aansprakelijkheid

Datastamps levert grote inspanningen opdat de via de website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Datastamps kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen in hoofde van Datastamps niet als bindend worden beschouwd.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, gelieve ons te contacteren via info@datastamps.com. De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.

Datastamps geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke on-beschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Datastampsverklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website zullen geregeld worden door het Belgisch recht en via de rechtbanken bevoegd over het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Belangrijk: De sddsNederlandstaligesdds versie is de enige officiële en correcte tekst!

Raadpleeg ook de disclaimer.