2,00

upu upu upu organisaties filipijnen1949BL 6BL 5

1949blokMint Never Hinged

 10,00

espamer 77 espamer 77 filatelie zegel op zegel filipijnen1977BL 11BL 11

1977blokMint Never Hinged

 7,00

wwf wwf wwf fauna wwf wwf fauna la faune filipijnen19912038/2041

1991stampMint Never Hinged

 2,50

chinese new year nouvel an chinois fauna vogels pluimvee filipijnen1992Bl 56 BBL 70 ND

1992blokMint Never Hinged

 2,13

united nations les nations unies uno organisaties personaliteiten filipijnen1995BL 88BL 97

1995blokMint Never Hinged

 3,50

fighting cocks coqs de combat fauna vogels pluimvee filipijnen1998BL 118/119BL 128/129

1998blokMint Never Hinged

 1,60

transport and communication transport et communication transport post zegel op zegel landkaart filipijnen1999BL 142BL 149

1999blokMint Never Hinged

 4,25

christmas and new year noël et nouvel an kerstmis religie filipijnen1999BL 148BL 155

1999blokMint Never Hinged

 2,75

year of the dragon l'année du dragon kerstmis mythologie filipijnen1999BL 150 BBL 157

1999blokMint Never Hinged

 6,00

insect insecte insecten fauna filipijnen2000BL 154/155BL 161/162

2000blokMint Never Hinged

 1,50

postman facteur post filatelie landkaart filipijnen2000BL 157BL 165

2000blokMint Never Hinged

 2,25

philately philatélie dag/week/jaar van filatelie schilderijen naakt filipijnen2000BL 159BL 166

2000blokMint Never Hinged

 3,50

new year nouvel an dag/week/jaar van kerstmis fauna slangen filipijnen2000BL 160BL 167

2000blokMint Never Hinged

 7,50

hong kong 2001 hong kong 2001 filatelie fauna flora vogels filipijnen2001BL 161/165BL 168/172

2001blokMint Never Hinged

 8,00

wwf wwf wwf fauna wwf wwf fauna la faune filipijnen20114500/4503 KB

2011small sheetMint Never Hinged