0,75

against expansion desert contre le désert d'expansion brandweer bomen landkaart benin1986441648

1986fdcgestempeld

 5,50

wwf wwf wwf fauna benin1989476/479669/672

1989postzegelpostfris

 2,50

fishing pêche fauna vissen benin1997BL 34BL 40

1997blokpostfris

 4,00

fire trucks camions de pompiers brandweer voertuigen paarden benin19981011/1015803/807

1998fdcgestempeld

 5,00

fire trucks camions de pompiers brandweer voertuigen uniformen benin1998BL 38BL 44

1998fdcgestempeld